Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-04-26

I vår dagliga verksamhet kan HLR Proffsen i Sverige AB org. nr. 556847-4653 (“HLR Proffsen”), komma att behandla dina personuppgifter och är i detta avseende personuppgiftsansvarig.

Här beskriver vi i detalj hur HLR Proffsen samlar in, lagrar, överför eller på annat sätt använder (gemensamt ”behandlar”) dina personuppgifter. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter till oss längst ned i denna integritetspolicy.

Behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som HLR Proffsen kommer att behandla, för vilka ändamål och på vilken laglig grund varierar beroende på om du är en:

 • besökare på vår webbplats;
 • kund;
 • arbetssökande;
 • leverantör; eller
 • annan part som har kommit i kontakt med oss (t.ex. i samband med telefonförsäljning eller deltagit i utbildningar eller övriga events som anordnas av oss etc.).

Webbplatsbesökare

Vilka personuppgifter behandlas av HLR Proffsen?

 • IP-adress;
 • enhetsinställningar (t.ex. typ av enhet och webbläsare, operativsystem, tidzon);
 • kontaktuppgifter genom att fylla i och skicka in kontaktformuläret som finns tillgänglig på vår webbplats; och
 • information som genereras av aktiverade cookies i enlighet med vår cookiepolicy https://hlrproffsen.se/cookiepolicy

Vilka trackers och cookies använder HLR Proffsen?

Google analytics, Google Tag Manager.

Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för HLR Proffsen kopplade till webbplatsen. HLR Proffsen har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

Varifrån inhämtar HLR Proffsen personuppgifterna?

Från dig i samband med att du besöker vår webbplats eller använder dig av vissa funktioner på webbplatsen.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlar HLR Proffsen personuppgifterna?

HLR Proffsen behandlar personuppgifterna i syfte att kontrollera och producera statistik avseende användningen av våra digitala plattformar, inklusive att analysera och förbättra dess funktionalitet. I den mån aktuella cookies är aktiverade kommer personuppgifterna också att behandlas i syfte att möjliggöra en personlig användarupplevelse när du besöker vår webbplats och/eller i marknadsföringssyfte.

Med undantag för nödvändiga cookies, kommer information som samlas in genom vår användning av cookies att grundas på ditt samtycke.

Annan information som behandlas är baserad på vårt berättigat intresse att förbättra vår webbplats och övriga digitala tjänster.

För ytterligare information om vår användning av cookies, vänligen se vår cookiepolicy https://hlrproffsen.se/cookiepolicy.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Hur länge HLR Proffsen sparar dina personuppgifter kommer i första hand att bero på dina valda inställningar för cookies och vilken typ av cookie det rör sig om i förhållande till de personuppgifter som samlas in, och i annat fall så länge du är kvar på vår webbplats (d.v.s. till dess att webbplatsen ’stängs ned’ från din webbläsare).

För ytterligare information om vilka gallringstider HLR Proffsen tillämpar avseende olika typer av cookies, vänligen se vår cookiepolicy https://hlrproffsen.se/cookiepolicy.

Kund

Vilka personuppgifter behandlas av HLR Proffsen?

 • för- och efternamn;
 • kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer etc.);
 • personnummer (t.ex. personer som deltar i våra utbildningar);
 • organisationsnummer och företagsnamn;
 • köp- och orderhistorik;
 • preferenser avseende marknadsföring (t.ex. nyhetsbrev, telefonförsäljning etc);
 • information avseende kreditkontroll (i vissa fall om du väljer fakturabetalning);
 • bank- och transaktionsuppgifter kopplat till köp och/eller reklamationer (t.ex. betalningsalternativ, kreditkort information, fakturor etc.); och
 • övrig information som du tillhandahåller i samband med att du kontaktar oss (t.ex. via kundtjänst eller kontaktformuläret på webbplatsen).

Om du deltar i en utbildning eller liknande evenemang som tillhandhålls av HLR Proffsen kan vi för din säkerhet komma att behandla information om dina matallergier. Vi kan även komma att ta fotografier eller filma utbildningen där du förekommer i bilden eller videoinspelningen. I båda fallen krävs ditt samtycke. Information om matallergier anses vara känslig hälsodata och kommer att raderas omedelbart när utbildningen eller liknande evenemang har avslutats.

Vid marknadsföring per telefon kontrollerar vi alltid innan uppringning om du har tackat nej till sådan kontakt (t ex. genom att ha registrerat ditt telefonnummer i NIX-Telefon eller om telefonnumret är inkluderad i vår interna opt-out lista). Du har även rätt att under samtalet begära att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.

Varifrån inhämtar HLR Proffsen personuppgifterna?

Från dig direkt i samband med att du köper våra tjänster eller produkter, eller när du kontaktar vår kundtjänst. HLR Proffsen kan också komma att inhämta information via en tredje part när vi utför kreditkontroll.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlar HLR Proffsen personuppgifterna?

HLR Proffsen behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla våra tjänster eller produkter, underlätta kundservice, hantera fakturering, marknadsföring, försäljning- och resultatanalys samt uppfylla skyldigheter avseende bokföring och skatterapportering.

Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vi är skyldiga enligt lag. I vissa fall kan vi förlita oss på andra lagliga grunder såsom vårt berättigade intresse att förbättra vår kundtjänst. Vid marknadsföring till kunder har vi ett berättigat intresse att marknadsföra likartade produkter och tjänster per e-post eller SMS.

Personuppgifter som används i syfte att utföra försäljnings- och resultatanalyser av vår verksamhet kommer att vara aggregerade och anonymiserade.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Information som är kopplat till fordringsanspråk kommer att sparas upp till tio (10) år. I den utsträckning informationen endast är nödvändig för vår bokföring och/eller skatterapportering kommer informationen att sparas upp till sju (7) år.

Avtal som du har ingått med oss kommer att sparas åtminstone under den period du är kund, och under en period därefter som är nödvändig för att uppfylla åtaganden enligt avtalet eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Övrig information som vi behandlar för marknadsföringsändamål, såsom dina kontaktuppgifter och preferenser kring marknadsföring, kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller upp till ett (1) år efter att kundförhållandet har upphört.

Kandidat

Vilka personuppgifter behandlas av HLR Proffsen?

 • Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post);
 • Identitetsverifiering och tillstånd (för- och efternamn, personnummer eller samordningsnummer, kön och om tillämpligt: pass, ID-kort, personligt foto, licenser, uppehålls- och arbetstillstånd);
 • Meriter (CV, arbetslivserfarenhet, språkfärdigheter, personligt brev, betyg, diplom, examensbevis, utdrag från universitet eller annan högre utbildning och information som tillhandahålls från referenser);
 • Information om tjänsten (i den utsträckning det är relevant: löneanspråk, arbetsplats och preferenser kring position);
 • Intervju och tester (anteckningar från arbetsintervjuer eller möten, testresultat och personliga bedömningar); och, om tillämpligt,
 • Bakgrundskontroller (information som inhämtas från offentliga register och källor, kreditkontroller, belastningsregister och/eller övriga säkerhetsprövningar).

Varifrån inhämtar HLR Proffsen personuppgifterna?

HLR Proffsen samlar ovan angivna personuppgifter från följande källor:

 • från dig direkt i samband med att du skickar in din jobbansökan och övriga ansökningshandlingar, eller genom att delta i arbetsintervjuer, möten eller tester;
 • referenser som du har tillhandahållit;
 • konsulter som är involverade i rekryteringen;
 • tredje part i samband med att du ansöker eller fyller i ett formulär via en leverantör som t.ex. LinkedIn; och
 • offentliga källor och register, samt tjänsteleverantörer som utför bakgrundskontroller för vår räkning.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlar HLR Proffsen personuppgifterna?

HLR Proffsen behandlar personuppgifterna i syfte att genomföra och hantera rekryteringsprocessen.

Personuppgifter som avser kontaktuppgifter, meriter, information om tjänsten samt intervju och tester behandlas utifrån vårt berättigade intresse att säkerställa en effektiv och korrekt rekryteringsprocess.

Personuppgifter som avser identitetsverifiering och tillstånd behandlas på grund av våra skyldigheter som följer av lag.

Personuppgifter som avser bakgrundskontroller behandlas på grund av våra skyldigheter som följer av lag om det avser säkerhetsprövning, eller i annat fall på grund av vårt berättigade intresse att säkerställa personens lämplighet om det är av avgörande betydelse för tjänsten.

Om du har lämnat ditt samtycke kommer vi även att behandla personuppgifterna för framtida interna rekryteringsprocesser.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att sparas i två (2) år efter att rekryteringsprocessen har avslutats.

Om du har lämnat ditt samtycke för oss att behandla dina personuppgifter för framtida interna rekryteringsprocesser kommer HLR Proffsen att spara uppgifterna till dess att du har återkallat ditt samtycke, eller vid ett tidigare tillfälle på vårt initiativ.

För kandidater som accepterar en erbjuden tjänst kommer personuppgifterna, i den mån informationen fortfarande är relevant, att inkluderas i personalakten och sparas av HLR Proffsen under anställningsperioden. Efter att din anställning har upphört kommer personuppgifterna att sparas under en period som följer av tillämplig lag och i enlighet med våra interna policys.

Leverantör

Vilka personuppgifter behandlas av HLR Proffsen?

Om du representerar en leverantör eller agerar i egenskap av enskild näringsidkare, kommer HLR Proffsen att behandla följande personuppgifter om dig:

 • för- och efternamn;
 • kontaktuppgifter kopplat till ditt arbete (e-postadress, telefonnummer etc.);
 • information om din arbetsplats (t.ex. namnet på din arbetsgivare, avdelning, titel etc.);
 • personnummer (om enskild näringsidkare); och
 • personuppgifter som kan förekomma i fakturor (t.ex. angivna referenspersoner).
 •  

Varifrån inhämtar HLR Proffsen personuppgifterna?

Från dig direkt eller din arbetsgivare i samband med att HLR Proffsen köper eller använder era tjänster eller produkter. HLR Proffsen kan också komma att samla in information från offentliga källor och register.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlar HLR Proffsen personuppgifterna?

Personuppgifter behandlas i syfte att färdigställa beställningen av en betald tjänst eller produkt, samt för att fullgöra de åtaganden som följer av avtalet med den leverantör som du representerar.

Behandlingen sker huvudsakligen för att fullgöra avtalet med leverantören eller på grund av skyldigheter som följer av lag. I vissa fall kan personuppgifterna behandlas för vårt berättigade intresse att hantera och förbättra våra tjänster och produkter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Information som är kopplat till fordringsanspråk kommer att sparas upp till tio (10) år. I den utsträckning informationen endast är nödvändig för vår bokföring och/eller skatterapportering kommer informationen att sparas upp till sju (7) år.

Avtal som har ingått med leverantören (som kan innehålla personuppgifter om dig) kommer att sparas åtminstone under den period affärsförhållandet gäller, och under en period därefter som är nödvändig för att uppfylla åtaganden enligt avtalet eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Övrig information såsom dina kontaktuppgifter kommer att sparas så länge HLR Proffsen har ett affärsförhållande med leverantören eller upp till ett (1) år efter att affärsförhållandet har upphört.

Annan part

Vilka personuppgifter behandlas av HLR Proffsen?

Vid marknadsföring kan HLR Proffsen komma att behandla följande information om dig:

 • för- och efternamn; och
 • kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer etc.).

Om du deltar i ett möte eller annat event som har anordnats av oss, kommer HLR Proffsen att behandla följande information om dig:

 • för- och efternamn;
 • kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer etc.); och om relevant,
 • matpreferenser och allergier.

Varifrån inhämtar HLR Proffsen personuppgifterna?

Från dig direkt i samband med att du:

 • lämnar ditt samtycke att ta emot marknadsföring från oss (gäller i första hand vid marknadsföring per e-post eller SMS); eller
 • deltar i möte eller annat event som anordnas av oss.

Vi kan även komma att inhämta ditt telefonnummer från offentliga register eller andra källor i telefonförsäljningssyfte.

För vilka ändamål och på vilken laglig grund behandlar HLR Proffsen personuppgifterna?

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte per e-post eller SMS kommer endast att behandlas grundat på ditt samtycke.

Vi har ett berättigat intresse att kontakta dig per telefon för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Detta förutsätter dock att du inte har i förväg tackat nej till sådan kontakt (t ex. genom att ha registrerat ditt telefonnummer i NIX-Telefon eller om telefonnumret är inkluderad i vår interna opt-out lista). Vi kontrollerar alltid detta före uppringning. Du har även rätt att under samtalet begära att inte bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som används i samband med att du deltar i ett möte eller annat event som anordnas av oss kommer att behandlas grundat på vårt berättigade intresse att säkerställa att eventet hanteras på korrekt sätt.

Information som är kopplat till matallergier kommer endast att behandlas om HLR Proffsen har ditt uttryckliga samtycke.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Telefonnummer som vi har för avsikt att använda i telefonförsäljningssyfte sparas som längst i en månad från det datum telefonnumret inhämtades eller under en kortare period om vi innan dess väljer att kontakta dig per telefon. Ditt telefonnummer kommer att sparas under två (2) års tid i vår interna opt-out lista om du under samtalet meddelar oss att du inte vill bli kontaktad igen i marknadsföringssyfte.

Vid marknadsföring per e-post eller SMS kommer relevanta kontaktuppgifter att sparas så länge vi har ett giltigt samtycke, eller vid ett tidigare tillfälle på vårt initiativ. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och då är vi skyldiga att ta bort dina personuppgifter från våra system förutsatt att vår behandling krävde ditt samtycke.

Personuppgifter som används i samband med att du deltar i ett möte eller annat event som anordnas av oss kommer att sparas till dess att eventet är avslutat.

_______________________

Delar HLR Proffsen dina personuppgifter med andra?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra koncernbolag, leverantörer eller andra tredje parter (t.ex. samarbetspartners) som du kommer i kontakt med eller som är involverade i vår affärsverksamhet.

Koncernbolag

Dina personuppgifter kommer bara att delas inom vår koncern i vissa situationer där det är lagligt att dela dem. HLR Proffsen kan exempelvis dela personuppgifter med andra bolag inom koncernen för vår företagsledning, administration, delade tjänster, prognoser och övriga IT-funktioner. Dina personuppgifter kommer aldrig att delas med andra bolag inom koncernen om det inte är förenligt med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

Tillgång till personuppgifter inom koncernen beviljas endast om det är nödvändigt baserat på en persons arbetsuppgifter.

Tjänsteleverantörer

HLR Proffsen anlitar tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster innefattande hantering av fakturering, lagring av personuppgifter och IT-tjänster (såsom hantera vår webbplats, utskick av nyhetsbrev och inbjudningar, marknadsföring etc.). Vid tillhandahållandet av tjänsterna kommer dina personuppgifter, i förekommande fall, att behandlas av tjänsteleverantören för vår räkning.

HLR Proffsen har skriftliga avtal med alla våra leverantörer i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att skydda dina personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter till samarbetspartners och övriga tredje parter

HLR Proffsen samarbetar med parter för att kunna erbjuda tjänster eller produkter till våra kunder, exempelvis certifiering för vissa utbildningar. I de fall där samarbetspartners tjänst eller produkt tillhandahålls, kan vi komma att överföra kunduppgifter (namn, bolagsnamn, organisationsnummer/personnummer samt adress). Samarbetspartnern är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i deras verksamhet.   

Under vissa omständigheter delar HLR Proffsen även dina personuppgifter med myndigheter eller juridiska ombud. Exempelvis i händelse av att HLR Proffsen iakttar sina rättigheter eller om det krävs enligt tillämplig lag.

Personuppgifterna kan därutöver delas med tredje parter som är involverade i en sammanslagning eller ett förvärv av vår verksamhet (eller delar därav).

FörHLR Proffsen över personuppgifter till länder utanför EES?

HLR Proffsen kommer inte att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES utan lämpliga säkerhetsåtgärder med hänsyn till skyddet av din personliga integritet, dina grundläggande rättigheter och friheter samt utövandet av dina rättigheter. HLR Proffsen säkerställer att din integritet skyddas av en adekvat nivå av dataskydd genom till exempel standardavtalsklausuler baserade på EU-kommissionens beslut 2021/914 av den 4 juni 2021 eller beslut som ersätter detta. Om du vill ha mer information om de säkerhetsåtgärder som har vidtagits, vänligen kontakta oss (se under "Frågor och funderingar").

Dina rättigheter och hur du kan använda dem

Du har rätt att:

 • få bekräftelse på om HLR Proffsen behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få tillgång till dem på sätt som föreskrivs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • begära att HLR Proffsen rättar felaktiga personuppgifter om dig;
 • begära att HLR Proffsen raderar dina personuppgifter om det inte finns några rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen;
 • begära att HLR Proffsen begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att få de personuppgifter som rör dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format (portabilitet); och
 • återkalla ditt samtycke.

För att kunna bekräfta att rätt person lämnar in en begäran om en åtgärd enligt ovan kan HLR Proffsen komma att utföra en identitetskontroll. 

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se, avseende vår personuppgiftsbehandling och få mer information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Frågor och funderingar

Vänligen kontakta HLR Proffsen på de kontaktuppgifter som anges nedan om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar utnyttja dina rättigheter enligt ovan:

HLR Proffsen i Sverige AB
Drottninggatan 17
591 30 Motala
info@hlrproffsen.se
0141-101090

Personuppgiftsbiträde

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

Ändringar i denna Policy

HLR Proffsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig online på vår webbplats. HLR Proffsen kommer också att hänvisa till den i våra e-postmeddelanden och i meddelanden som görs via våra system för digitala utskick och inbjudningar. Du uppmanas att noggrant granska det uppdaterade innehållet i händelse av att ändringar görs i denna integritetspolicy.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på HLR Proffsen i Sverige AB, orgnr. 556847-4653 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata